دستورالعمل ضوابط معماری فناوری اطلاعات سازمانی برای دستگاه های اجرایی

در این سند، مسئولیت دستگاه های اجرایی در خصوص تدوین و پیاده سازی طرح های معماری سازمانی تشریح شده است و سپس الزامات انجام معماری و مراحل اجرایی تعریف شده. مخاطب این سند، در درجه اول مدیران فاوا و تصمیم گیران حوزه معماری در دستگاه ها هستند تا با شناخت از مسیر راه و الزامات مدیریتی و فنی، نسبت به اتخاذ تصمیات صحیح و به جا برای برپاسازی معماری در دستگاه خود اقدام نمایند. 

دانلود فایل دستورالعمل ضوابط معماری فناوری اطلاعات سازمانی در فرمت PDF