ضوابط فنی اجرايي توسعه دولت الكترونيكی

رئیس جمهور به عنوان رئيس شوراي عالي فناوري اطلاعات كشور،‌ "ضوابط فنی اجرايي توسعه دولت الكترونيكی" مصوب ششمين جلسه اين شورا را كه مشتمل بر هفت فصل است جهت اجرا به دستگاه هاي اجرايي ابلاغ كرد.

موضوع قابل توجه در این سند، نقش معماری سازمانی و سرویس گرایی در توسعه دولت الکترونیکی و یکپارچه سازی خدمات است که در بخش های مختلف سند تاکید شده است. نهایتا در لیست برنامه ها و اقدامات اجرایی توسعه دولت الکترونیک(مشتمل بر 45 مورد) نیز مباحث مربوطه کاملا پررنگ است، از جمله در 8 برنامه و اقدام ابتدایی به شرح زیر:

  1. ارايه الگوها(مدلهای مرجع معماری) و استانداردهاي توسعه و استقرار دولت الكترونيكی
  2. ايجاد اصلاحات ساختاري در سطح کلیه دستگاه‌های اجرایی مطابق الزامات نقشه و آيين نامه
  3. تهيه شناسنامه خدمات دولت
  4. تصويب شناسنامه خدمت و تخصيص كد خدمت
  5. باز مهندسي فرآيندهاي ارائه خدمات دولت با رویکرد معماری سرویس‌گرا (SOA)
  6. چارچوب (مستند) معماري سازماني دستگاه ها
  7. تهيه چارچوب تعامل پذيري دولت (eGIF)
  8. تدوين ضوابط و معيارهای ارزيابی(از جمله تست سرویس) کيفيت خدمات الکترونيکي
  9. ...