ارکان کمیته

ساختار و ارکان کمیته ملی معماری سازمانی 

  • نمایندگان نهادهای حاکمیتی
  • نمایندگان بخش خصوصی
  • نمایندگان نهادهای آموزشی-پژوهشی