تاریخچه و ماموریت کمیته

کمیته ملی معماری سازمانی به منظور راهبری، هماهنگ سازی و سیاست گذاری در حوزه معماری سازمانی کشور با همکاری نهادهای حاکمیتی، بخش خصوصی و نهادهای آموزشی-پژوهشی در سال 94 با عنوان جدید تشکیل گردیده است، این کمیته در گذشته با نام "کمیته ملی معماری اطلاعات ایران" زیرنظر دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی فعالیت می کرد که پس از حدود یک دهه فعالیت (82 تا 93)، متناسب با شرایط و اقتضائات جدید با عنوان و ماموریت جدید و با پشتوانه محکمتر فنی و حاکمیتی، فعالیت خود را از سر گرفته است.

یکی از اقدامات اصلی این کمیته، تدوین و استقرار چارچوب ملی معماری سازمانی ایران، به عنوان مرجع فنی و اجرایی فعالیتهای معماری سازمانی در کشور مشابه با تجارب موفق جهانی در سایر کشورها است،  

 

رئوس ماموریت و فعالیتهای کمیته ملی معماری سازمانی:

  • آسیب‌شناسی تجارب گذشته معماری سازمانی و برنامه‌ریزی هدفمند در حوزه معماری سازمانی
  • تدوین چارچوب و برنامه ملی معماری سازمانی ایران به عنوان مرجع فنی و اجرایی بالادستی
  • هماهنگ‌سازی نهادهای حاکمیتی، بخش خصوصی، دستگاه‌های اجرایی وسایر ذینفعان حوزه معماری سازمانی
  • ایجاد هم‌افزایی و هماهنگی بین فعالیت‌هایی که به‌صورت مستقل و مجزا در کشور انجام‌ می‌شود
  • بسترسازی برای ایجاد و توسعه نهادهای ارزیاب معماری سازمانی در کشور
  • تهیه و پیشنهاد مشوق‌های قانونی به نهادهای قانوگذار و حاکمیتی
  • مشارکت در فعالیت‌های فرهنگ‌سازی و ترویجی معماری سازمانی
  • تقویت بخش خصوصی و فرصت‌سازی برای مشاوران حقیقی و حقوقی معماری سازمانی در کشور
  • ظرفیت‌سازی برای تربیت نیروی متخصص معماری سازمانی در مراکز آموزشی و پژوهشی