مهمترین چارچوب ها و مدل های مرجع معماری سازمانی ملی- دولتی

در این بخش چارچوب ها و مدل های مرجع مطرح که توسط دولت ها در سطح ملی تدوین و اجرا شده اند، معرفی میشود

 

آسیای غربی آسیای شرقی   قاره آفریقا  قاره اروپا  قاره آمریکا
  • مصر
  • آفریقای جنوبی