آزمایشگاه‌های معماری سازمانی (نهادهای ارزیابی طرح‌های معماری)

یکی از ارکان برنامه ملی معماری سازمانی ایران، ایجاد "آزمایشگاه های معماری سازمانی" به عنوان نهاد مسئول ارزیابی طرح های معماری سازمانی، همچنین تولید دانش و تدوین اسناد فنی و متدولوژیک معماری سازمانی است.

اولین آزمایشگاه معماری سازمانی در سال 90 با حمایت سازمان فناوری اطلاعات ایران در دانشگاه شهید بهشتی تاسیس گردید و با توجه به سوابق و تجربیات ده ساله دانشگاه شهید بهشتی، با عنوان تخصصی "آزمایشگاه مرجع معماری سازمانی سرویس گرا" فعالیت خود را اغاز نمود.

در سال 94 و به عنوان بخشی از پروژه "تدوین چارچوب و برنامه ملی معماری سازمانی"، تصمیم گرفته شد در پنج استان کشور شعب آزمایشگاه معماری سازمانی تاسیس شود تا توانمندی انسانی و فنی معماری سازمانی منحصر به پایتخت کشور نباشد، همچنین جهت افزایش کیفیت و سرعت راه اندازی و توانمندسازی شعب ازمایشگاه، مقرر شد آزمایشگاه مرجع معماری سازمانی سرویس گرا مسئولیت آموزش، توانمندسازی و انتقال متدولوژی و اسناد فنی به شعبات جدید را به عهده بگیرد. در این راستا دومین آزمایشگاه معماری سازمانی در اسفند سال 94 با حمایت سازمان فناوری اطلاعات ایران در دانشگاه رازی کرمانشاه تاسیس گردید.

سایر دانشگاه های متقاضی ایجاد شعب ازمایشگاه معماری سازمانی میتوانند پس از مطالعه "سند معرفی ماموریت، خدمات و نحوه فعالیت آزمایشگاه‌های معماری سازمانی در کشور" درخواست خود را از طریق بخش "تماس با ما" به اطلاع کمیته معماری سازمانی برسانند.